ZUS DRA

firmy-ksiegowe.plartykulyZUS DRA
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków nie tylko wobec organów podatkowych, lecz również w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Założenie własnej działalności gospodarczej zostało sprowadzone do zasady "jednego okienka", jednakże nie zwalnia to przedsiębiorcy do składania formularzy do ZUS bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności. Jednym z nich jest deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA. Czym jest, w jaki sposób powinno się ją wypełniać oraz kogo obowiązuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Deklaracja ZUS DRA


Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA służy do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek. Przy pomocy druku ZUS DRA w przypadku wystąpienia błędów w składanej deklaracji można również złożyć korektę. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia innych osób wystarczy, że złoży do ZUS-u deklarację DRA. W przypadku, gdy nie mamy do czynienia wyłącznie z samozatrudnieniem obok deklaracji ZUS należy składać również raporty imienne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku comiesięcznego składania formularza rozliczeniowego DRA ZUS. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku, gdy nie zaszły żadne zmiany w stosunku do danych, które zawarte są w złożonym jako ostatni formularzu rozliczeniowym. Oznacza to, że ponowne złożenie druku ZUS DRA będzie konieczne, jeżeli założyliśmy firmę w czasie trwania miesiąca, ponieważ zmieni się wysokość składki za ubezpieczenia społeczne. Ponowne złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jest obowiązkowe także, gdy zmieniona zostaje podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne (wprowadzana najczęściej po pierwszym kwartale danego roku). Do kiedy należy składać deklarację ZUS DRA? Osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek opłacania składki wyłącznie za siebie muszą złożyć deklarację do 10 dnia następnego miesiąca. Do 5 dnia następnego miesiąca deklaracje składają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Natomiast do 15 dnia następnego miesiąca deklarację ZUS DRA muszą złożyć pozostali płatnicy. Jak wypełnić ZUS DRA?


ZUS DRA instrukcja


Formularza ZUS DRA składa się z XI sekcji: dane organizacyjne, dane identyfikacyjne płatnika składek, inne informacje, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania, zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczenie części IV i V, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne, zestawienie należnych składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zestawienie należnych składek na fundusz emerytur pomostowych, deklaracja dochodu oraz oświadczenie płatnika składek. O ile wypełnienie pierwszych trzech sekcji nie powinno sprawiać żadnych trudności, o tyle zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania jest trudniejsze. Stopy procentowe, według których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, określone zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Np. ubezpieczenie chorobowe to 2, 45% podstawy wymiaru, które w całości opłacane jest przez ubezpieczonego. Informacje na temat aktualnych wymiarów podstawy najłatwiej znaleźć jest na oficjalnych stronach internetowych Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Sekcja V dotyczy zestawienia wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Sekcję tę wypełnia się w przypadku, gdy ubezpieczonemu zostały wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli ubezpieczony nie korzystał z ubezpieczenia chorobowego za dany okres rozliczeniowy sekcje tę należy pominąć. Część VII to zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo podlega każdy ubezpieczony. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 2908,13 zł. W przypadku osoby ubezpieczonej wynosi ona natomiast 9% podstawy wymiaru. Natomiast informacje na temat wysokości należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych znaleźć można kolejno w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Należy zaznaczyć, że podczas wypełniania formularza ZUS DRA warto jest korzystać z różnego rodzaju programów lub pomocy online, które pozwolą uniknąć błędów i konieczności składania korekty.